Urip bebrayan kuwi kudu adedasar ASIH, ASAH lan ASUH…


? ASIH..
Kudu tresno marang sepadaning urip-(Menyayangi sesama)

“Sesungguhnya org2 yg beriman dan beramal sholeh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan mananamkan dlm hati mereka rasa kasih sayang”
( QS Maryam :96 )

? ASAH. ,
Kudu tetep marsudi ngangsu kawruh,
(belajar sampai kenegri cina).

“Dan katakanlah: “Ya Tuhanku tambah kanlah kepadaku ilmu pengetahuan ”
( QS Thahaa :114 )

? ASUH..,
Kudu sambat sinambat marang sapådå pådå (tolong menolong, siapa sing kuat membantu yg lemah”).

“Dan tolong menolonglah kamu dlm mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dlm berbuat dosa dan pelanggaran ”
( QS Al Maidah : 2 )

? Cocok mring piwulang’é Kanjeng Sunan Kalijogo :

? “Wenehånà payung marang wong kang kodanan,
? Wenehånå teken marang wong kang wutå,
? Wenehanå klambi marang wong kang wudå,
? Wenehana ngombé marang wong kang ngelak”

?Gusti Kang Måhå Welas tansah paring pitudhuh marang kawulo dasih.
Murih bisa mulyo widådå ndonyå/akherat…

Ora pareng nerak wewalering bebrayan kang wus ginaris…
Kabèh kudu dilakoni kanthi ikhlas, manut miturut marang dawuh’é Gusti Kang Akarya Jagad..

Manungsa urip kuwi bebasan wong mlaku kang mampir ngombe..
mula aja nganti lali menawa..

– Bondho kuwi mung titipan,
– Nyowo kuwi mung gadhuhan,
– Pangkat kuwi mung sampiran,

Sedåyå menikå kagunganipun Gusti Kang Maha Wikan..
Allah Swt.

? Sumonggo kithå sadåyå sami angugemi lan anindakaken menapå dawuhipun Gusti, murih kalis ing rubeda, nir ing sambékala, kinayungan ing Gusti Kang Maha Asih…
Aamiin ya ràbbal’alamiin ??

Sugeng enjing…??

Advertisements